18
Fri, Oct

تقویت قوای هوایی افغانستان از اولویت های دولت افغانستان و جامعه جهانی میباشد

از جمله بیست فروند هوا پیما های ای 29 سوپرتوکانو، هشت فروند که پیولت ها و تخنیکران آن در کشور های عضو ناتو آموزش دیده اند حالا برای حمایت از نیرو های زمینی در عملیات ها شرکت میکنند.