18
Fri, Oct

این یک آغاز نو است ، ما همه یک زنده گی خوب خواهیم داشت

دولت افغانستان برنامه ملی کاریابی را که یکی از بزرگترین پروگرام ها به شمار میرود راه اندازی نموده است.
هدف برنامه ملی کاریابی ایجاد فرصت های کاری ، کاهش سطح بیکاری و ایجاد کار و شغل جدید به مردم میباشد.
موفقیت دولت ما موفقیت ماست!