20
Fri, Sep

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان شب و روز ، در روز های سال نو و عید مصروف اجرای وظیفه میباشند. آنها حین اجرای وظیفه احساسات و عواطف خود را نا دیده می گیرند ولی در اخیر سبب افتخار برای کشور، فامیل و فرزندان خود میگردند.

More Articles ...