25
Tue, Jun

به اردوی ملی افغانستان بپیوندید!

ما توانایی حفاظت از زندگی مردم خود را داریم!
ما به خوبی مجهز گردیده ایم تا از وجب وجب خاک کشورخود دفاع نماییم!