زمونږ هیواد! زمونږ ویاړ!

افغانستان 

زموږ هیوادیو داسې هیواد چې ویاړلي خلک لري.