ما با هم برادریم ، برای یکپارچګي افغانستان!

به قران کریم سوگند خورده ایم!

زیر پرچم افغانستان میرزمیم!